ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಿಬಿರಗಳು

Home

ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳು - 2024

ಸಮ್ಮರ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಇನ್‌ ಮ್ಯಾತಮೆಟಿಕ್ಸ್‌ (ಸ್ವಿಮ್)‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಗಣಿತ ಪದವೀ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಲಿಂಕ್:‌ https://tinyurl.com/jnpswim2024

Registrations are full for:
Tiny Tots - all the batches
Aero Modelling Workshop
Fun with Science - I Batch

ಶಿಬಿರಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಿಂಕ್‌ ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

 

SUMMER PROGRAMMES - 2024

 

Bangalore Association for Science Education (BASE) will be conducting several activity-based summer programmes covering a wide age group of students. The programmes comprise lecture-demonstrations, discussion-based interactive sessions, working on the computers, etc. The schedule is as follows:

 

  1. Tiny-Tots

This is a five-day activity-based science programme for students who have passed classes III, IV and V, that includes simple science demonstrations and model making.

I Batch: April 2 to 6, 2024 Time: 10:30 am to 12:30 pm

II Batch: April 2 to 6, 2024 Time: 3 pm to 5 pm

III Batch: April 16-20, 2024 Time: 10:30am to 12:30pm

IV Batch: April 16 to 20 Time: 3 pm to 5 pm

Number of participants: 25 in each batch

Fee: Rs.750/- per head

Link for registration : https://in.bookmyshow.com/events/tiny-tots/ET00391207?webview=true

 

 2. Fun with Science

This is a five-day programme for students who have passed classes VI and VII. Students are taught the basics of science through demonstrations and hands-on activities.

 

I Batch: April 22 -27, 2024; Time: 10:30am to 12:30 pm

II Batch: April 22 - 27, 2024; Time: 3 pm to 5 pm

Number of participants: 25 ; Fee: Rs.750/- per head

Link for registration : https://in.bookmyshow.com/events/fun-with-science/ET00392614?webview=true

 

 3. Aero Modelling Workshop

This is a one-day workshop for students who have passed VI and VII. In this workshop, we intend to introduce the basic concepts of Aero Modelling, discuss the working principles of aircraft and make students to build a glider and test the working of the same. The completed glider will be a take away for the participants.

 

Date: April 7, 2024 ; Time: 10 am to 4:30 pm

Number of participants: 40

Fee: Rs.1800/- per head

Link for registration : https://in.bookmyshow.com/events/aero-modelling-workshop/ET00392618?webview=true

 

 4. One Day Workshops for students

Three one-day workshops will be conducted for students who have passed classes VII and VIII.

 i̤. Science of Instruments on April 14, 2024

In this workshop, children are shown some of the instruments / devices that are commonly used for measurements. The scientific principles on which these are constructed are discussed and demonstrated. The working of the instruments will be shown by deconstructing them.

Link for registration : https://in.bookmyshow.com/events/science-of-instruments/ET00392622?webview=true

 

ii. Recreational Mathematics on April 28, 2024

In this workshop we intend to discuss some of the concepts in Mathematics through interesting activities that provide the joy of doing Mathematics.

Link for registration : https://in.bookmyshow.com/events/recreational-mathematics/ET00391240?webview=true

 

iii. Experiments with Fluids on May 5, 2024

In this workshop, we intend to introduce various types of fluids and discuss their interesting properties through activities.

Time: 10:30 am to 3:30 pm

Number of participants: 40 in each batch

Fee: Rs.250/- per head per day

Link for registration : https://in.bookmyshow.com/events/experiments-with-fluids/ET00392623?webview=true

 

 

  1. Astro-computing

This five-day computer-based programme introduces students of classes VIII to X to methods adopted by astronomers to locate positions of asteroids, understand rotation of the Sun and other celestial motions using CLEA software.

I Batch: April 2-6, 2024 ;Time: 10:30 am to 12:30 pm

II Batch: April 2-6 , 2024 ; Time: 3:00 pm to 5:00 pm

Number of participants: 20 in each batch

Fee: Rs.750/- per head

Link for registration : https://in.bookmyshow.com/events/astro-computing/ET00391239?webview=true

 

 

  1. Astronomy through Apps

Astronomy is an observational science, but not restricted to only telescopes any more. You can learn about sun-earth connections, planets, stars and galaxies with apps on your mobile phone. A 3-day workshop has been organised for high school students, where selected Astronomy apps will be introduced with basic science concepts necessary to understand the techniques. Android device is essential to install and run the Apps.

Date: April 18-20, 2024 ; Time: 10:30 am to 12:30 pm

Number of participants: 30 ; Fee: Rs.500/- per head

Link for registration : https://in.bookmyshow.com/events/astronomy-through-apps/ET00391241?webview=true

 

  1. Summer Course for high school students

This is for students of classes IX and X on the topic "The Science of Sense Organs – Physical and Biological." This is a ten-day interdisciplinary lecture and activity-based course for high school students. Physical, chemical and neurological aspects related to sense organs will be discussed by scientists from various research institutions.

Date: April 16-28, 2024 ; Time: 10:30 am to 3:30 pm

Number of participants: 30 ; Fee: Rs.1000/- per head

Link for registration : https://in.bookmyshow.com/events/the-science-of-sense-organs/ET00391482?webview=true

 

 

  1. From Web of Life to Universe

This is a ten-day programme for college students. This is aimed at motivating PUC and B.Sc. students towards research both in Physical and Life Sciences. Lectures for these courses are given by scientists from research institutes. The lectures introduce the students to fundamental ideas and frontier areas of research in various fields. Special lectures by medical practitioners about relevance of physics and biology to medical science also are scheduled.

 

Tentative Date: May 21-31, 2024

Time: 10:30 am-3:30 pm

Number of participants: 40

Fee: Rs.1000/- per head

Link for registration : https://in.bookmyshow.com/events/from-web-of-life-to-universe/ET00391242?webview=true

 

 

  1. Zero Shadow Day Workshop

This is a workshop for high school students which includes activities with Sun projection, estimation of earth’s circumference by Eratosthenes experiment and estimation of speed of the earth’s rotation.

Date: April 24, 2024 ; Time: 10:30 am to 3:30 pm

Number of participants: 30 ; Fee: Rs.250/- per head

Link for registration : https://in.bookmyshow.com/events/zero-shadow-day/ET00391279?webview=true

 

 

  1. Universe in the classroom

This is a three day programme for students above 13 years and interested general public. The programme introduces some basic astronomy with hands-on activities, model demonstration and movies.

Date: April 16 to 18, 2024 ; Time: 4:00 pm to 7:00 pm

Number of participants: 40 ; Fee: Rs.750/- per head

Link for registration : https://in.bookmyshow.com/events/universe-in-the-classroom/ET00391288?webview=true

 

 

  1. Xplore

This is a five day programme for Pre University students aimed to introduce the method of doing science with experiments performed using simple things. A science exploration kit will be provided to the students which contains materials that can be used by the students to perform several experiments.

Date: May 1 -5, 2024

Time: 10:30 am to 12:30 pm

Number of participants: 30

Fee: Rs.2000/- per head

Link for registration : https://in.bookmyshow.com/events/xplore/ET00391290?webview=true

 

 

  1. Teachers’ Training Programme

In this three-day workshop for high school teachers, we mainly focus on three broad topics in Physics: Mechanics, Optics and Electricity that is discussed in classes 8th, 9th and 10th of Karnataka State Board Syllabus. The discussions will be interdisciplinary and based on pedagogic principles.

Date: May 23 to 25, 2024

Time: 10:30 am to 4:30 pm

Number of participants: 40

Fee: Rs.1200/- per head

Link for registration : https://in.bookmyshow.com/events/teachers-training-programme/ET00392628?webview=true

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS