ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Home

ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾರಾಲಯದ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ ಮಂದಿರದ ಕೃತಕ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೈಜ ಸಮಯದ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು, ಆಕಾಶ ಕಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಂಜೆ 6.30 ಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು (ತಲಾ ರೂ. 50) ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರತೀ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5.15 ರಂದು 'ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿ-ತಿಳಿ' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ವಿಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಬಳಿ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ.

ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 'ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿ ತಿಳಿ' (ಫೆಬ್ರವರಿ ೪, ೨೦೨೪) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಗೆ. 'ನಕ್ಷತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ'  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಜೆ ೬.೩೦ ಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS